Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Nodira Azimova, Ilkhom Khalilov, Fazliddin Kobilov, Muhammad-Latif Nazirov, Sergey Elansky, Elina Chudinova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

      
   
Pakistan Journal of Phytopathology
ISSN: 1019-763X (Print), 2305-0284 (Online).
© 2013 Pak. J. Phytopathol. All rights reserved.